OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH1. ADR-RID
Jest to podstawowy i obowiązujący praktycznie w całej Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Ustankcjonowany jest postanowieniem konwencji ADR (dla transportu kołowego) i RID (dla transportu kolejowego). Przewidują one oznakowanie środków trasportu materiałów niebezpiecznych pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej otoczonymi dookoła czarnym nie odblaskowym paskiem. Tablica w górnej części zawiera numer rozpoznawczy zagrożenia (zobacz więcej), a w dolnej numer porządkowy substancji (kod ONZ) (zobacz więcej).2. Diament niebezpieczeństwa
Jest on umieszczany na większosci przesyłek pochodzących z USA. Tworzy on ujednolicony przez Fire Protection Association (NFPA) system umożliwiający szybki rozpoznanie trzech głównych rodzajów zagrożenia: radioaktywności, niebezpieczeństwa gwałtownej reakcji chemicznej, zagrożenia pożarowego i zdrowia. W polach umieszczone są liczby które wyrażają skalę opisującą intesywność zagrożenia oraz (w przypadku sektora-1) oznaczenie graficzne i literowe. Wadą tego systemu jest brak informacji o toksyczności i żrącym działaniu substancji.


SEKTOR 1 - BIAŁY
Puste pole w środku - woda dopuszczalna jako środek gaśniczy.
   - nie używać wody jako środka gaśniczego.
   - przy uwolnieniu materiału niebezpieczeństwo promieniowania.

SEKTOR 2 - ŻÓŁTY
4 - Duże niebezpieczeństwo eksplozji
3 - Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np. przy uderzeniach ). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony.
2 - Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności. Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
1 - Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności. 0 - Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach.

SEKTOR 3 - CZERWONY
4 - Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze.
3 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze.
2 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu.
1 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem (płomieniem).
0 - Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach.

SEKTOR 4 - NIEBIESKI (ZAGROŻENIE ZDROWIA)
4 - Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać obecności w strefie zagrożenia.
3 - Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i aparacie izolującym.
2 - Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg oddechowych.
1 - Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi.
0 - Brak zagrożenia.3. Hazem-Code
Stosowany jest na obszarze Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie na przesyłkach pochodzących z tej części świata. Zamiast tablic ostrzegawczych stosuje się podzielone na pięć części szyldy zawierające następujące informacje potrzebne do podjęcia i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej: Hazem-Code, numer ONZ, numer producenta lub dystrybutora pod którym można uzyskać pełne informacje na temat substancji, graficzny symbol rodzaju głównego wywoływanego przez daną substancję zagrożenia oraz znak firmowy producenta. Stosowany w tym systemie oznakowań Hazem-Code jest systemem kodowania podstawowych elementów procedury ratowniczej. Opisuje on przy pomocy kombinacji jednej cyfry i jednej bądź dwóch liter następujące elementy akcji ratowniczo-gaśniczej: odpowiedni dobór środków gaśniczych, informację o konieczności zatamowania dopływu substancji do kanalizacji, o możliwości rozcieńczenia substancji wodą i zajścia gwałtownych lub wybuchowych reakcji, rodzaju koniecznych do zastosowania ochron osoistych oraz o konieczności rozważenia możliwości ewakuacji.


Symbolika Hazem-Code:
CYFRA - oznaczenie środka gaśniczego
1 - prąd wodny zwarty
2 - prąd wodny rozproszony
3 - piana
4 - proszek

PIERWSZA LITERA - rodzaj ochrony osobistej i technologia działań

V - substancja może gwałtownie reagować lub wybuchnąć.
"Ochrona pełna" - pełne ubranie chemiczne + aparat ODO (niezależny od powietrza obiegowego).
"Ochrona dróg oddechowych" (ODO) - aparat ODO + rękawice ochronne.
"Rozcieńczyć" - substancja, za zgodą instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska może (po znacznym rozcieńczeniu) zostać wprowadzona do kanalizacji.
"Obwałować" - należy uniemożliwić wniknięcie substancji do kanalizacji lub wód gruntowych.

DRUGA LITERA - rodzaj zagrożenia
E - rozważyć przeprowadzenie ewakuacji