Numery rozpoznawcze na tablicach ostrzegawczych (substancje niebezpieczne)   Każdemu z materiałów szczególnie niebezpiecznych nadane zostały dwa odpowiednie numery rozpoznawcze tj. numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa składający się z dwóch lub trzech cyfr i mumer rozpoznawczy materiału (zgodny z katalogiem) składający się z czterech cyfr.


- Pierwsza cyfra numeru rozpoznawczego rodzaju niebezpieczeństwa określa zasadniczą właściwość niebezpieczną materiału, rodzaj niebezpiecznego materiału, przy czym:
2 - oznacza gaz,
3 - materiał ciekły zapalny,
4 - materiał stały zapalny
5 - materiał utleniający, podtrzymujący palenie lub nadtlenek organiczny,
6 - materiał trujący,
8 - materiał żrący,

- Druga i trzecia cyfra numeru precyzują:
a) rodzaj niebezpieczeństwa,
b) stopień zagrożenia,
c) dodatkowe cechy niebezpieczne.

- Znaczenie oznaczeń cyfrowych drugiej i trzeciej cyfry numeru:
0 - brak dodatkowego zagrożenia (zagrożenie jest dostatecznie scharakteryzowane pierwszą cyfrą),
1 - wybuchowość,
2 - zdolność wytwarzania gazu,
3 - łatwozapalność,
5 - właściwości utleniające,
6 - toksyczność,
7 - promieniotwórczość,
8 - działanie żrące,
9 - niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji w wyniku samoczynnego rozpadu lub polimeryzacji.
   Powtórzenie cyfry w numerze oznaczającym niebezpieczeństwo (pierwsza i druga cyfra są takie same) oznacza nasilenie niebezpieczeństwa głównego.
   Do oznaczeń cyfrowych niebezpieczeństwa wprowadzono dodatkowo znak "X". Znak ten podstawiony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza absolutny zakaz kontaktu tego materiału z wodą.

Przykładowe znaczenie numerów niebezpieczeństwa:
20 - gaz obojętny,
22 - gaz schłodzony,
223 - gaz schłodzony palny,
225 - gaz schłodzony utleniający (podtrzymuje palenie),
23 - gaz palny,
236 - gaz palny i trujący,
239 - gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
25 - gaz utleniający,
26 - gaz trujący,
265 - gaz trujący i utleniający (podtrzymuje palenie),
266 - gaz silnie trujący,
268 - gaz trujący i żrący,
286 - gaz żrący i trujący,
30 - ciecz zapalna (temperatura zapłonu od 21 do 100°C),
33 - ciecz łatwozapalna (temperatura zapłonu niższa niż 21°C),
X333 - ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą,
336 - ciecz łatwozapalna i trująca,
338 - ciacz łatwozapalna i żrąca,
X338 - ciecz łatwozapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą,
339 - ciecz łatwozapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
39 - ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
40 - materiał stały zapalny,
X423 - materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy zapalne,
44 - materiał stały zapalny, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym,
446 - materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym,
46 - materiał stały zapalny i trujący,
50 - materiał utleniający (podtrzymujący palenie),
539 - nadtlenek organiczny zapalny,
558 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący,
559 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
589 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
60 - materiał trujący lub szkodliwy,
63 - materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (tempoeratura zapłonu od 21 do 55°C),
638 - materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C) i żrący,
66 - materiał silnie trujący,
663 - materiał silnie trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 55°C),
68 - materiał trujący lub szkodliwy i żrący,
69 - materiał trujący lub szkodliwy, mogący spowodować samorzutną gwałtowną reakcję,
80 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego,
83 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C),
839 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C) mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję,
85 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie),
856 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący,
86 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący,
88 - materiał silnie żrący,
X88 - materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą,
883 - materiał silnie żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C),
885 - materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie),
886 - materiał silnie żrący i trujący,
X886 - materiał silnie żrący i trujący, regujący niebezpiecznie z wodą,
89 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję.