Rozkaz KGPSP , Jak korzystać? , Barwy znaków taktycznych i prewencyjnych , Symbole podstawowe - część ogólna , Symbole podstawowe - armatura pożarnicza , Symbole uzupełniające- część ogólna , Symbole uzupełniające - media i zagrożenia , Znaki gestowe i oznakowania na umundurowaniu

Znaki taktyczne i prewencyjneROZKAZ Nr 4/2000
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 2 czerwca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Zbioru Znaków Taktycznych i Prewencyjnych dla Straży Pożarnych  Na podstawie rozdziału 2 art.10.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.Nr 88, poz.400, z 1992 r.) z późniejszymi zmianami oraz rozdziału 2 §7.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.Nr 111, poz.1311), rozkazuje się co następuje:
1) Na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustanawia się Zbiór Znaków Taktycznych i Prewencyjnych dla Straży Pożarnych, stanowiący załącznik do decyzji.
2) Zbiór Znaków Taktycznych i Prewencyjnych dla Straży Pożarnych wymieniony w ust.1 wprowadza się z dniem 1 czerwca 2000 roku do użytku służbowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

  gen.bryg. Zbigniew Meres