SORBENTYSorpcja jest to pochłanianie gazów, par cieczy, par substancji stałych i ciał rozpuszczonych w cieczach przez ciała porowate (sorbenty). Sorpcja jako technika dekontaminacyjna jest stosowana głównie do odkażania terenu akcji ratownictwa chemicznego. Jest ona najczęściej używana w stosunku do związków chemicznych pozostających w normalnych warunkach w postaci ciekłej. Dekontaminację sorpcyjną prowadzi się w przypadku rozlewisk niebezpiecznych cieczy na utwardzonych, płaskich powierzchniach i ewentualnie na powierzchniach zbiorników wód powierzchniowych. Przy zastosowaniu ogólnie dostępnych naturalnych sorbentów jest techniką niedrogą i łatwą do zastosowania. Należy pamiętać, że skażenia wchłonięte przez sorbenty pozostają chemicznie niezmienione i zachowują swoje niebezpieczne właściwości. Innymi słowy sorpcja związków chemicznych nie powoduje jego chemicznej neutralizacji.

Przy doborze sorbentów do określonych zastosowań pomocne są kryteria praktyczne, takie jak:
- chłonnośc sorbentu - parametr ten jest teoretyczną miarą praktycznej przydatności sorbentu. Jest to stosunek masy wchłoniętego oleju do masy luźnego sorbentu, który go wchłonął.
- efektywnośc wykorzystania - rozumiana jako stosunek ciężaru zebranego oleju do faktycznie zużytego sorbentu. Wskaźnik ten w odniesieniu do sorbentów używanych luzem jest miarą poprawności dawkowania. W przypadku przetworzonych form sorbentów (maty, poduszki, zapory) efektywność wykorzystania jest miarą ich przydatności do przewidywanych warunków rozlewu.
- zatrzymywanie oleju - umożliwia ocenę zagrożenia wtórnym skażeniem środowiska w skutek uwalniania się związanego pierwotnie oleju (np. pod wpływem wzrostu temperatury otoczenia lub składownia w warstwach).
- pływalność - bardzo ważny parametr przy uwsuwaniu skutków rozlewisk oleju w wodzie, mniejsze znaczenie ma natomaist na lądzie. Sorbenty naturalne wykazują skłonność do tonięcia z upływem czasu więc wymagają stosowania elementów wypornościowych (np. samo pływalnych komór sorpcyjnych). Sorbenty syntetyczne nie wykazują skłonności do tonięcia i nie muszą mieć pływaków.
- oddziaływanie na środowisko - sorbenty lub ich mieszaniny z olejami nie mogą rozpuszczać się przy kontakcie z wodą, tworzyć zanieczyszczeń, tonąć, uwalniać toksycznych związków.
- możliwości utylizacji sorbentu nasyconego - umożliwia ona określenie stopnia trudności w rozwiązywaniu problemu zużytego sorbentu. Optymalnym rozwiązniem jet spalenie zaolejonych, wigotnych sorbentów na miejscu działań. Proces spalania nie powinien jednak wywoływać ani nadmiernego zadymienia atmosfery, ani też uwalniania lotnych, toksycznych związków.
- dostepność - kryterium to ma znaczenie przy dużych rozlewach olejowych. Dostępność znacznych ilości sorbentów w rejonie pola operacyjnego obniża znacznie koszty działań.Sorbenty
 • uni-safe (pierwszy i jedyny środek wiążący chemikalia i oleje, który bez ograniczeń może być zastosowany do wszystkich płynnych materiałów chemicznych. Jego skład wyklucza niebezpieczn reakcje, także w przypadku silnie reagujących i utleniających substancji)
 • compact (idelany do absorbcji olejów, kwasów, zasad, szkodliwych toksycznych cieczy oraz palnych substancji płynnych)
 • petroex
 • pago-fix
 • ekoperl 66
 • ekoperl 99 (adorbuje i neutralizuje kwasy)
 • oil-dry (do zwlczania rozlewisk olejowych, tłuszczy, paliw, emulsji olejowo wodnych itp.)
 • aquaquick 2000 (uwua oleje, tłuszcze i smary pochodzenia mineralnego, zwierzęcego, roślinnego i syntetycznego)
 • dynasorb acidsafe (wchłania kwasy i zasady)
 • pianka poliuretanowa
 • słoma zbożowa
 • torf
 • sproszkowana kora drzewna
 • trociny
 • pumeks
 • tlenek wapnia (wapno palone)
 • popiół
 • cement
 • glina
 • talk
 • piasek
 • wełna szklana
 • wernikult
 • łupana mika (łyszczki)
 • węglan wapnia
 • zugol