Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

Adres:
os. Zgody 18
31-951 Kraków
www.sapsp.pl
SA PSP w Krakowie - widok ogólny, (fot.) Krzysztof T. Kociołek


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie funkcjonuje od 1 września 1992 roku, kontynuując działalność swoich poprzedniczek: Szkoły Podoficerów Pożarnictwa (1960-1973) i Szkoły Chorążych Pożarnictwa (1973-1992). Jest dwuletnim policealnym studium zawodowym kształcącym średni personel dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i nadającym stopień młodszego aspiranta oraz tytuł technika pożarnictwa. Realizuje swoją działalność dydaktyczną uwzględniając wymagania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program nauczania obejmuje przedmioty wchodzące w zakres kształcenia ogólnego i zawodowego.System kształcenia

Kształcenie w systemie stacjonarnym:
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studium dzienne jest posiadanie przez kandydata wykształcenia średniego oraz predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej orzeczone przez komisję lekarską podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także zdanie egzaminu wstępnego. Nauka trwa trzy semestry - 59 tygodni nauki. Program nauczania zawiera 16 przedmiotów. Liczba godzin w tym cyklu nauczania wynosi: 897 godzin zajęć teoretycznych i 1368 godzin zajęć praktycznych, co daje razem 2265 godzin lekcyjnych. Wykształcenie zawodowe obejmuje przygotowanie ogólne i specjalistyczne niezbędne do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Wykształcenie ogólnozawodowe realizuje się przez nauczanie przedmiotów: służba w Państwowej Straży Pożarnej, prawo i administracja w ochronie przeciwpożarowej, podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego, elementy informatyki i elektronicznej techniki obliczeniowej, bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy oraz wychowanie fizyczne. Wykształcenie specjalistyczne realizuje się przez nauczanie przedmiotów: fizykochemia spalania i środki gaśnicze, elementy hydrauliki, urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, profilaktyka pożarowa w budownictwie, podstawy profilaktyki pożarowej, wyposażenie techniczne, przedlekarska pomoc medyczna, szkolenie obronne, taktyka działań gaśniczych i taktyka działań ratowniczych.

Kształcenie w systemie zaocznym (studium przemienne):
Słuchaczami studium są podoficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy zakładowych straży pożarnych przewidziani na stanowisko techników pożarnictwa posiadający średnie wykształcenie oraz ukończony kurs podoficerów pożarnictwa. Są oni kierowani do Szkoły przez swoich przełożonych. Kształcenie w systemie przemiennym odbywa się na podstawie opracowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej programu i planu nauczania. Plan nauczania zawiera 13 przedmiotów. Liczba godzin lekcyjnych realizowana w Szkole wynosi 500. Słuchacze otrzymują także prace domowe, które realizowane są w ramach samokształcenia. Zajęcia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych zjazdów średnio co dwa miesiące. Niezależnie od powyższego Szkoła prowadzi kursy podoficerskie oraz inne rodzaje kursów.Baza dydaktyczna

Wykłady w szkole prowadzi się w salach wykładowych, a ćwiczenia na poligonach i obiektach położonych w Krakowie oraz poza terenem województwa krakowskiego. Szkoła ma 12 sal i gabinetów przedmiotowych oraz dużą salę widowiskową na 270 miejsc. Sale i gabinety przedmiotowe są wyposażone w środki dydaktyczne. Nauczanie takich przedmiotów jak taktyka działań ratowniczych i gaśniczych, wyposażenie techniczne, informatyka, język obcy oraz wychowanie fizyczne realizowane jest w nowoczesnych gabinetach specjalistycznych. Ponadto szkoła, realizując program nauczania z przedmiotu wychowanie fizyczne, korzysta z sali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Wanda", basenu pływackiego Klubu Sportowego "Sparta". Sport pożarniczy można uprawiać korzystając ze wspinalni i pożarniczego toru przeszkód znajdujących się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie. Po zakończeniu 9-tygodniowego cyklu przygotowawczego (okresu unitarnego) kadeci pełnią służbę w podziale bojowym w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, która zabezpiecza operacyjnie teren dzielnicy Krakowa Nowa Huta (ok. 111km2, 226 tysięcy mieszkańców). Kadra dowódcza oraz kadeci biorą udział rocznie w około 900 interwencjach. W czasie nauki kadeci odbywają dwie praktyki zawodowe. Pierwsza miesięczna praktyka odbywa się w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej po zakończeniu drugiego semestru nauki. Drugą natomiast w terenowych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, po zakończeniu trzeciego semestru. Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę (ok. 14 tysięcy tytułów) oraz prowadzi działalność wydawniczą - do chwili obecnej nakładem Szkoły wydano 9 tytułów. W wolnym od nauki czasie kadeci mogą uczestniczyć w działalności kół zainteresowań, które działają w Szkole, a także poznawać zabytki Krakowa, podziwiać uroki ziemi krakowskiej oraz południowej uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta.Kadra dydaktyczna

Zadania dydaktyczno-wychowawcze Szkoły realizuje wysoko kwalifikowana kadra. Wszyscy oficerowie realizujący zajęcia legitymują się wykształceniem wyższym, a kadra instruktorska aspirantów podnosi swoje kwalifikacje, studiując na wyższych uczelniach (SGSP, WSP, AGH, Politechnika Krakowska). Kadra Szkoły uczestniczy także w wielu naradach szkoleniowych, sympozjach organizowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, SITP oraz inne instytucje. Sześciu oficerów uczestniczyło w praktykach i szkoleniach w Niemczech, Anglii, Szwecji i na Cyprze. Każdy pracownik dydaktyczno-wychowawczy szkoły ma obowiązek samodzielnego dokształcania się i rozwijania swej bazy dydaktycznej w zakresie nauczanego przedmiotu. Efekty pracy każdego pracownika są okresowo oceniane przez przełożonych podczas kontroli, hospitacji oraz narad służbowych.Działalność ratownicza

Zadania liniowe i wychowawcze realizuje Wydział Liniowy. Kadeci Szkoły w celu zdobywania i poszerzania doświadczeń z zakresu działań operacyjnych pełnią służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Służba w podziale bojowym SzJRG pełniona jest w systemie zmianowym, a kadeci wykonują funkcje strażaków-ratowników. Od 1999 roku zgodnie z Decyzją nr 6/98 Komendanta Rejonowego PSP w Krakowie z dnia 8 grudnia 1998 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zabezpiecza rejon operacyjny o powierzchni 251 km², w tym:
- w mieście Krakowie - 106 km²,
- w powiecie krakowskim - 145 km².
Na chronionym obszarze zamieszkuje ponad 230 tysięcy mieszkańców, w tym:
- w mieście Krakowie - 210 tysięcy,
- w powiecie krakowskim - 20 tysięcy.
Powierzchnia chroniona przez SA PSP stanowi 16,16% ogółu powierzchni zabezpieczanej przez Komendę Powiatową PSP w Krakowie. Porównując powierzchnie chronione przez pozostałe 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP działających w powiecie krakowskim Szkoła Aspirantów zabezpiecza obszar około 34% powiatu grodzkiego krakowskiego.
Na terenie działania SA PSP znajduje się wiele niebezpiecznych pod względem pożarowym obiektów, wśród których są między innymi: Huta im. Tadeusza Sendzimira, Stacja Uzdatniania Wody "DŁUBNIA", Zakłady Przemysłu Tytoniowego, liczne bazy transportowe i magazynowe, Szpital im. L. Rydygiera (16-kondygnacyjny, przeznaczony dla jednego tysiąca pacjentów i 700 osób personelu), kompleks budynków Szpitala im. S. Żeromskiego, Nowohuckie Centrum Kultury, Teatr Ludowy, prawie 100 budynków to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, wyższe uczelnie, internaty i akademiki.
Statystycznie Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w 1998 roku wyjeżdżała 2,53 razy na dobę do różnych zdarzeń. W akcjach uczestniczyły 1452 samochody co oznacza, że codziennie podczas akcji wykorzystane były średnio 4 samochody. Łączna liczba strażaków uczestniczących w akcjach wyniosła 7945, co oznacza, że każdej doby w akcji brało udział ok. 22 strażaków. Porównując liczbę samochodów i ilość strażaków do ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych wynika, że statystycznie w każdej prowadzonej akcji uczestniczyło 1,49 samochodu i 8,18 strażaków.Współpraca

Szkoła jest organizatorem spotkań krajowych i międzynarodowych, sympozjów, narad, mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym szczebla krajowego i międzynarodowego. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, szkołami i ośrodkami. Współpraca ta polega na wymianie doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania, jak i świadczenia wzajemnej pomocy na wielu płaszczyznach. Do wyróżniających się instytucji, z którymi Szkoła współpracuje należą między innymi: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie, Studium Medyczne w Krakowie, Przedsiębiorstwo Realizacji i Koordynacji Budownictwa "REALBUD" w Krakowie, Polski Czerwony Krzyż - Oddział Wojewódzki w Krakowie, Urzędy Gmin w Cisnej i Mścicach, Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy.